Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

Anzio s.r.o., Mliekárenská 9, 821 09 Bratislava, SR

IC DPH: SK2023571781

DIC: 2023571781

IČO: 47240539

 

Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo:  83157/B, 0915 891 342, info@tutoeko.eu

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.tutoeko.eu sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Po spracovaní vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, informácie o cene tovaru a náklady doručenia a balenia (poštovné a balné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď
– nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje.
– nebude požadovaný tovar dlhodobo k dispozícii na sklade u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

 

Ceny

Pri každom produkte je uvedená jeho cena.  Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu poštovného a balného. Tá je uvedená samostatne. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu, v príslušnej sekcii portálu www.tutoeko.eu alebo do vypredania zásob.

 Dodacia lehota

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Dodacia doba je 2-5 pracovných dní.

 Miesto a spôsob dodania tovaru

Náš záväzok dodať tovar zákazníkovi je splnený odovzdaním tovaru jemu alebo oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním pošte. Tovar zasielame doporučene poštou. Poštové služby sú spoplatnené. K dodacej lehote treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni. Tovar si po vytvorení internetovej objednávky a dohode s predávajúcimi (sekcia Kontakty na www.tutoeko.eu) môžete vyzdvihnúť na dohodnutých miestach v Prešove a Bratislave.

Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 pracovných dní po realizácii bankového prevodu, kontaktujte nás prosím na objednavky@tutoeko.eu. Bližšie informácie o vašej objednávke a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení poskytneme e-mailom.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí podpisom dodacieho listu.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste.

TUTO nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (poštou), nesprávne udanou adresou prijímateľa, alebo poškodenie zavinené doručovateľom (poštou).

TUTO ručí kupujúcemu za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim
  • odoslanie/odovzdanie tovaru bez závad;
  • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

 

Spôsob platby

– hotovosť,

– platba bankovým prevodom vopred na účet vo Všeobecnej úverovej banke:

SK57 0200 0000 0039 9223 6457

 

Upozorňujeme, že pri osobnom odbere je možné platiť iba v hotovosti. 

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom (ak ste si nepriali inak).

 

Balné a poštovné

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame balné a poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.
Štandardné doručenie realizujeme prostredníctvom Slovenskej, resp. Českej pošty, formou doporučenej zásielky.

Zásielka v rámci Slovenskej republiky: 1,95eur na každú objednávku.

Zásielka do Českej republiky: 4,50eur na každú objednávku.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom zaplatenia kúpnej ceny.

STORNO OBJEDNÁVKY
Ak si želáte zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, prosím, kontaktujte nás čo najskôr. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám pošleme najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste platbu uhradili.

Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, objednať je možné len tovar, ktorý je skladom. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 dní na účet, z ktorého ste zaplatili pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamačné podmienky

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.tutoeko.eu a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky e-mailom bez zbytočného odkladu na adrese objednavky@tutoeko.eu . Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

– označenie reklamovaného tovaru,

– dôvod reklamácie,

– termín nákupu.

 

Reklamovaný tovar  je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho (Alena Mihály, Sekčovská 14B, 08001 Prešov). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Náklady na dopravu pri pozitívne posúdenej reklamácii hradí Anzio s. r. o. – oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi písomne do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení . Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

 

 Vrátenie tovaru

Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr do 14 dní od jeho doručenia – nie však ako zásielku na dobierku. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Po prevzatí tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) prevodom na účet najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás ale prosím najskôr informujte e-mailom.

 

 

Newsletter a e-maily od nás

Registráciou na internetovej stránke www.tutoeko.eu sa stávate odberateľom nášho newslettra (priemerne zasielame raz mesačne). Samozrejme sa z neho môžete kedykoľvek odhlásiť (funkcia “unsubscribe” v dolnej časti newslettra) Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@tutoeko.eu.

 

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Anzio s. r. o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Anzio s. r. o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Ich akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.tutoeko.eu. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.11.2018.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

Používanie materiálov zo stránky je viazané © 2018 Anzio s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Anzio s.r.o. zakázané.