TUTO pre Startitup.sk

Dve Slovenky založili projekt s eko vreckami, ktorý dáva prácu aj krajčírkam na dôchodku

  • Na Slo­ven­sku vzniká čo­raz viac biz­ni­sov, za­me­ra­ných na vý­robu eko­lo­gic­kých pro­duk­tov
  • Za jed­ným ta­kým stoja aj mladé Slo­venky, ktoré sa roz­hodli vy­rá­bať špe­ciálne eko vrecká, ktoré na­hra­dia mik­ro­té­nové sáčky
  • Ok­rem toho, že sú dr­ži­teľ­kami cer­ti­fi­kátu Oeko-Tex Stan­dard 100 si vďaka ich biz­nisu pri­vy­ro­bia aj dô­chod­co­via

 

 

Mirka a Alenka sú dl­ho­ročné ka­ma­rátky a zá­ro­veň au­torky skve­lého pro­jektu TUTO eko sáč­kov. Ako však tento dnes už ob­ľú­bený pro­jekt vzni­kol?

Mirka aj Alenka štu­do­vali v za­hra­ničí, od­kiaľ sa roz­hodli vrá­tiť späť na Slo­ven­sko, kde si ča­som za­lo­žili vlastné ro­diny. Spo­ločné témy, po­dobné ži­votné si­tu­ácie ich opäť spo­jili. Aj keď každá žije v inom kúte kra­jiny, vďaka in­ter­netu sú v ne­us­tá­lom kon­takte a svoju značku po­sú­vajú vpred.

zdroj: ar­chív:TUTO eko­sáčky

Všetko to za­čalo ne­pot­reb­nou zác­lo­nou

Prvé, čo Mirka ušila, bol še­divý sá­čok zo sta­rej zác­lony. V tomto mo­mente si uve­do­mila, aké jed­no­du­ché je zba­viť sa mik­ro­té­no­vých vre­cú­šok. Roz­hodla sa, že tento „vy­ná­lez,“ (ktorý je už v iných kra­ji­nách cel­kom bežný), ne­ja­kým spô­so­bom roz­šíri me­dzi ľudí. Dlho spo­ločne s pod­ni­ka­teľ­skou par­tner­kou pre­mýš­ľali, ako na to. Chceli  to­tižto viac, ako „len” pro­jekt za­me­raný na zlep­še­nie ži­vot­ného pro­stre­dia. Zá­leží im to­tižto aj na tom, kto pre nich pro­dukty vy­rába. Rie­šili rôzne zau­jí­mavé a kom­pli­ko­vané mož­nosti, a na­ko­niec si uve­do­mili, že predsa už od­jak­živa ve­deli naj­lep­šie šiť ich staré mamy.

Za­čali ťa­žiť z tra­dí­cií

Okolo Pre­šova je silná tra­dí­cia ši­tia – de­sať­ro­čia tam boli Odevné zá­vody ka­pi­tána Ná­lepku, v kto­rých pra­co­vali ši­kovné kraj­čírky. Alenke sa preto práve tu roz­hodla skú­siť śťas­tie a nájsť pár ši­kov­ných rúk, kto­rým by ne­ro­bilo prob­lém ušiť bez­chybné TUTO eko sáčky.

zdroj: ar­chív:TUTO eko­sáčky

Mo­men­tálne už spo­lu­pra­cujú so 6 až 8 kraj­čír­kami, ktoré sú ne­jaký ten čas na dô­chodku. Nie každá však má čas a mož­nosti šiť ich eko vre­cúška pra­vi­delne každý me­siac, preto sa na­šité množ­stvá me­siac od me­siacu lí­šia.

zdroj: ar­chív:TUTO eko­sáčky

„Za­čali sme pre­dá­vať v au­guste 2018, no myš­lienka pro­jektu sa zro­dila asi rok pred tým. Na za­čiatku sme ne­dr­žali presné šta­tis­tiky. Ani te­raz to číslo ne­vieme presne, ale dosť na to, že vi­díme, že má zmy­sel v tom po­kra­čo­vať. Pre­daje po­maly stú­pajú a my už roz­mýš­ľame nad ďal­šími eko­lo­gic­kými vý­rob­kami do do­mác­nosti na opa­ko­vané po­u­ži­tie,” po­ve­dali nám za­kla­da­teľky pro­jektu na margo pre­daja ich vý­rob­kov

zdroj: ar­chív:TUTO eko­sáčky

Čo sa týka spo­lu­práce s väč­šími re­ťaz­cami, tej sú au­torky plne ot­vo­rené.„Sa­moz­rejme, takú spo­lu­prácu by sme uví­tali. Čo­raz viac sa ho­vorí o za­me­dzení mik­ro­té­ňa­kov pri na­ku­po­vaní a firmy za­čí­najú re­a­go­vať na tieto témy. My si však be­rieme ešte čas na to, aby sme sa pri­pra­vili na pro­duk­ciu a dis­tri­bú­ciu do­sta­toč­ných množ­stiev na­šich eko­lo­gic­kých sáč­kov.”  

Ich plá­nom je spo­lu­pra­co­vať s via­ce­rými zau­jí­ma­vými, so­ciálne po­treb­nými a zne­vý­hod­ne­nými sku­pi­nami. Po­stupne chcú zve­rej­ňo­vať aj tváre ich kraj­čí­rok a zo­zna­mo­vať ľudí s ich prí­behmi.  „Treba to však ro­biť opatrne – s na­šimi kraj­čír­kami máme vzťah, na kto­rom pra­cu­jeme po­stupne a po­maly. Nie každá je ochotná po­od­ha­liť svoje sú­kro­mie či­ta­te­ľom nášho blogu.”

zdroj: ar­chív:TUTO eko­sáčky

TUTO eko sáčky si dnes mô­žeš kú­piť za 7.50 eur.  Pre nie­koho sa táto cena môže zdať po­merne vy­soká. Ako však pre­bie­hala sa­motná ce­no­tvorba vý­rob­kov? “Na za­čiatku sme sta­no­vo­vali ceny od oka, dosť nízko a na­ivne. No po­stupne na nás vy­ska­ko­vali rôzne prek­va­pe­nia v po­dobe rôz­nych po­plat­kov a od­vo­dov – učíme sa za po­chodu. “

Te­raz sa už sna­žia vziať si na po­moc aj ma­te­ma­tiku – ale na konci to roz­hodne predsa len zá­kaz­ník. Za­kla­da­teľky sú si však isté, že cena ich vý­rob­kov je pri­me­raná ná­kla­dom.

Dô­le­žité je tak­tiež pri­po­me­núť, že TUTO eko sáčky sú šité na Slo­ven­sku a jej tvor­co­via chcú, aby si kraj­čírky na dô­chodku, s kto­rými spo­lu­pra­cujú pri­vy­ro­bili k dô­chodku. Ok­rem toho ma­te­riál, ktorý po­u­ží­vajú je s cer­ti­fi­ká­tom Oeko-Tex Stan­dard 100.

Zdroj: https://www.startitup.sk/lokal-dve-slovensky-zalozili-projekt-s-eko-vreckami-ktory-dava-pracu-aj-krajcirkam-na-dochodku/?